Team

Prof. M.Saifullah Khan

Sudha Rao

Pranao Itankar

Uttirna Rao

Gaurav Choudhari

Prof. Manish Bhadke

Prof. V. C. Sontake

Prof. P. Parkhi

Prof.Praveen Sen

Prof.Namrata Gore

Prof. A. Pardhi

Prof. M. Kulkarni

Prof.Atul Saxena

Prof. T. Naidu

Jayesh Ambarte

Prachi Shende

Nayan Agrawal

Inderpal Singh

Jasneet Kaur

Onkar Mahalaxme

Shriya Khapekar

Rohit Borkar

Aishwarya Shahu

Vedant Pande

Sharyu Kale

Parth Goti

Prof. M.Saifullah Khan

Sudha Rao

Pranao Itankar

Uttirna Rao

Gaurav Choudhari

Prof. Manish Bhadke

Prof. V. C. Sontake

Prof. P. Parkhi

Prof.Praveen Sen

Prof.Namrata Gore

Prof. A. Pardhi

Prof. M. Kulkarni

Prof.Atul Saxena

Prof. T. Naidu

Jayesh Ambarte

Prachi Shende

Nayan Agrawal

Inderpal Singh

Jasneet Kaur

Onkar Mahalaxme

Shriya Khapekar

Rohit Borkar

Aishwarya Shahu

Vedant Pande

Sharyu Kale

Parth Goti